Cefnogaeth

Cartref > Rhieni > Cefnogaeth

Rydym yn credu’n gryf bod angen cysondeb yn nysgu ein disgyblion. Hefyd rydym o’r farn ei bod hi’n bwysig eich bod chi fel rhieni yn gallu cefnogi eich disgyblion adref os oes angen. Mae’r dudalen yma yn dangos nifer o raglenni a gwefannau yr ydym yn eu defnyddio yn yr ysgol y gallech chi eu defnyddio adref.

LLYTHRENNEDD


Darllen Co

Mae Darllen Co yn lwyfan llyfrau darllen digidol Cymraeg ar gyfer ysgolion a theuluoedd yng Nghymru. Rydym yn defnyddio’r wefan yma i ddatblygu darllen ar draws yr ysgol. Mae pob un disgybl wedi derbyn manylion mewngofnodi, bydd yr athrawon yn dyrannu llyfrau ar adegau ond hefyd mae modd i chi ddarllen unrhyw lyfr efo’ch plant neu iddyn nhw ddarllen yn annibynnol. Mae’r llyfrau wedi cael eu rhannu i oedrannau blynyddoedd dysgu o Cam Cynnar+ i Cam 6. Mae darllen gartref yn hollbwysig ond mae'n gallu bod yn heriol ar adegau, yn enwedig os nad ydych yn siarad Cymraeg. Rydyn ni yma i’ch helpu. Gyda’n Porth Rhieni byddwch yn cael mynediad i lawer mwy o adnoddau i roi’r hyder a’r gefnogaeth yr ydych yn eu haeddu er mwyn cefnogi eich plentyn.

Gwefan Darllen Co

Tric a Chlic

Mae Tric a Chlic yn wefan ac yn ap sy’n canolbwyntio ar ffoneg, sef dull o addysgu darllen a sillafu.  Gall hwn eich helpu i gefnogi eich plentyn gyda’r camau cyntaf i ddarllen.  Gall gwybod sut orau i wneud  hyn fod yn anodd yn enwedig o ystyried efallai bod dulliau addysgu wedi newid cryn dipyn ers i chi fod yn yr ysgol!

Efallai eich bod yn hollol newydd i raglen ffoneg synthetig fel Tric a Chlic! Peidiwch â phoeni.  Yma, medrwch ddod o hyd i syniadau, canllawiau ac  adnoddau i’ch cefnogi chi a’ch plentyn yn y cartref.

Mae darllen yn agor drysau i fyd newydd a chyfleoedd newydd. Gwnawn lwyddo gyda’n gilydd!

Gwefan Tric a Chlic

Welsh Reading

Mae Welsh Reading for Parents wedi'i chynllunio'n benodol i helpu rhieni/gofalwyr di-Gymraeg i ymgysylltu â gwaith darllen eu plant gartref.

Wedi'i ddylunio gan rieni yn ystod y cyfnod clo a'i ddatblygu gydag athrawon, ei unig nod yw cefnogi a helpu rhieni a gofalwyr sy'n ei chael hi'n anodd darllen y llyfrau a'r deunyddiau a anfonir adref gyda'u plant yn ystod y Cyfnod Sylfaen yn yr ysgol.

Gwefan Welsh Reading

Pori Drwy Stori

Rhaglen ddwyieithog gyffrous ydy Pori Drwy Stori, ar gyfer plant oedran dosbarthiadau Meithrin a Derbyn yng Nghymru, â'r nod o ddatblygu eu sgiliau llythrennedd, rhifedd a'u sgiliau siarad a gwrando er mwyn cefnogi Dysgu Sylfaen.

Mae’r rhaglen yn darparu adnoddau i’w defnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref, gan annog rhieni i barhau yn eu rôl hanfodol fel partneriaid yn nysg eu plant. Mae rhaglen Pori Drwy Stori’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.

Gwefan Pori Drwy Stori

Oxford Owl (Saesneg)

Gyda llyfrgell o weithgareddau ac adnoddau ar gyfer pob cam o’r daith ddysgu, wedi’i churadu gan y tîm yn Oxford University Press, rydym yma gydag ysbrydoliaeth i helpu eich rhai bach i ddysgu, tyfu a ffynnu gartref, yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.

Gwefan Oxford Owl

Reading Eggs

Mae Reading Eggs yn gwneud dysgu darllen yn ddiddorol ac yn ddeniadol i blant, gyda gemau a gweithgareddau darllen ar-lein gwych.

Mae plant wrth eu bodd â'r gemau, y caneuon, yr wyau aur a gwobrau eraill sydd, ynghyd â theimlo'n falch o'u darllen, yn ysgogi plant i barhau i archwilio a dysgu.

Gwefan Reading Eggs

RHIFEDD


Times Tables Rock Stars

Mae Times tables Rock Stars yn rhaglen fathemateg sy'n tynnu'r holl bryder allan o ddysgu tablau ac sydd â hanes profedig o hybu rhuglder plant a'u galw i gof wrth luosi a rhannu.

Mae’r rhaglen yn addas ar gyfer pob dysgwr 6 oed a hŷn, mae’r gemau sy’n seiliedig ar gwestiynau yn addasu’n awtomatig i anghenion dysgu unigryw pob plentyn, gan eu helpu i ddwyn i gof eu tablau amser ar gyflymder uwch nag erioed. Yn hygyrch ar unrhyw ddyfais, trwy'r ap neu'r porwr, gall plant chwarae unrhyw bryd, unrhyw le.

Gwefan Times Tables Rock Stars

My Maths

Adnodd rhyngweithiol ysgol gyfan yw MyMaths i'w ddefnyddio yn yr ystafell ddosbarth a gartref sy'n hawdd ei ddefnyddio ochr yn ochr ag unrhyw adnoddau mathemateg eraill i atgyfnerthu'r dysgu.

Gwefan My Maths

Top Marks

Mae Topmarks yn rhoi cyfle i blant ddysgu ar-lein, trwy gemau a gweithgareddau diogel, hwyliog a deniadol.

Gwefan Top Marks

NRICH Maths

Mae NRICH yn gydweithrediad arloesol rhwng y Cyfadrannau Mathemateg ac Addysg ym Mhrifysgol Caergrawnt sy’n canolbwyntio ar ddatrys problemau ac ar greu cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu mathemateg trwy archwilio a thrafod.

Gwefan NRICH Maths

Oxford Owl - Maths

Nid oes rhaid i gefnogi eich plentyn i ddatblygu ei sgiliau mathemateg olygu ffracsiynau cymhleth na gwybodaeth arbenigol!

Mae cymhwyso sgiliau rhifedd i sefyllfaoedd bywyd go iawn yn bwysig iawn.

Gwefan Oxford Owl - Maths

Mathsframe

Crewyd Mathsframe fel adnodd i greu gemau gall eu defnyddio gan athrawon a rhieni i archwilio rhifau a phatrymau efo’u disgyblion/plant. Mae’r gemau wedi cael eu dylunio o amgylch y cwricwlwm, yn syml i’w deall a hefyd yn gallu cael eu gwahaniaethu ar gyfer anghenion pob disgybl.

Gwefan Mathsframe

Cool Math 4 Kids

Gemau efo gwefan mathemateg a rhifedd effeithiol.

Gwefan Cool Math 4 Kids

APIAU


 

Llythrennedd

Ap Geiriaduron
Rory Story Cubes
Comic Life
IBooks
Book Creator
Microsoft word
 

Addysgu a Dysgu

J2Launch
Class Act
Panorama 360 Cities
Showme
Powerpoint
OneNote
Prezi
Quizlet
Socrative Student
Aurasma

Mathemateg a Rhifedd

Excel
Tiwtor Mathemateg
Thinking blocks Ratios
Thinking Blocks Fractions
Thinking Blocks Multiplication
Thinking Blocks Addition
j2Data

Creadigol

Canva
TypeDrawing
IMovie
Paper by Fifty Three
Telegami
Puppet Pals HD
Comic Life
Morfo
Guitar Hero
Green Screen by Do Ink

Cydweithio

J2Launch
Adobe Spark
Rhaglenni Drive
Padlet
Microsoft Onenote
Green Screen by Do Ink
Jamboard drw Classroom

Arddangos

Showme
Powerpoint/ slides
Haiku Deck
Explain Everything
Skitch
Prezi

Codio

Bee-bot
Hopscotch
Cargo-bot

Cymraeg

Ap geiriaduron
Gwylltio
Tric a chlic
Tiwtor Mathemateg

Camera

Coach’s Eye
Green Screen by Do Ink
IMovie
InShot

Gwefannau Effeithiol


Hwb

Adobe Spark

J2Launch

Minecraft: Education Edition

Dyniaethau

BBC History

National Geographic

History for Kids